ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

THE PALEOCHRISTIAN AND BYZANTINE MONUMENTS OF CYPROUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1931
  6. 477-490
    • The study present the conclusions of the study of the paleochristian and byzantine monuments of Cyprous. In particular, it is analysed the architecture of the great antiquity christian monuments of Cyprous namely the cemeteries and the paleochristian churches. Following, the study refers to the byzantine monuments of Cyprous since the 10th century and then, that is the churches and the three types of domes : the pure cruciform, the free cross and the single-aisle with dome. In the end, there are presented the Frank-Byzantine monuments of the island as well as these of the Turkish times. Furthermore, the study refers to the byzantine and Frank-Byzantine painting, wood-carving, golds mithery and needlecraft.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα πορίσματα της μελέτης των παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών μνημείων της Κύπρου. Συγκεκριμένα αναλύεται η αρχιτεκτονική των αρχαιοτάτων χριστιανικών μνημείων της Κύπρου, δηλ. τα κοιμητήρια και οι παλαιοχριστιανικοί ναοί. Στην συνέχεια αναφέρεται στα βυζαντινά μνημεία της Κύπρου από το 10ο αιώνα και μετά, δηλ. στους ναούς και στους τρείς τύπους τρούλλων : τον καθαρό σταυροειδή, τον ελεύθερο σταυρό και τον μονόκλιτο με τρούλλο. Τέλος, παρουσιάζονται τα φραγκοβυζαντινά μνημεία της νήσου καθώς και αυτά των τουρκικών χρόνων. Ακόμη γίνεται αναφορά στη βυζαντινή και φραγκοβυζαντινή ζωγραφική, στη ξυλογλυφία, χρυσοχοϊα και κεντητική.