Η ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚ ΧΑΛΚΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ

THE CHEMICAL COMPOSITION OF PREHISTORICAL SUBJECTS MADE OF COPPER, FROM THE EXCAVATIONS IN BOEOTIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στάθης Ε
  5. 1931
  6. 418-420
    • This study is referred to the analysis of 13 subjects, which were found during excavations in Boeotia. From the analysis arose the minimum content in tin, fact that leads to the conclusion that these subjects belong to the first period, of the non- ? copper, that is the prehistoric. Moreover, it is noteworthy the fact that all the subjects which were discovered, contained, a small amount of nickel.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην ανάλυση 13 αντικειμένων τα οποία βρέθηκαν κατά την διάρκεια ανασκαφών στην Βοιωτία. Από την ανάλυση προέκυψε ελάχιστη περιεκτικότητα σε κασσίτερο γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα αντικείμενα ανήκουν στην πρώτη περίοδο, του μη κεκραμένου χαλκού, δηλ. στην προϊστορική . Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλα τα αντικείμενα που αναλύθηκαν περιείχαν μικρή ποσότητα νικελίου.