1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θώμης Γ.Ν.
  5. 1931
  6. 394-398
    • Presentation of a method for the simultaneous analysis of acid and of the base of salts of quinine, which is achieved with the contribution of an apparatus for extracts ? the apparatus was presented in previous study. According to the new method, the salt of quinine is being dismantled, as usual, with the help of an alkaline composition. The base which is released, is disolved in a proper organic dissolver, after the evaporation of the dissolver and since it has been dried untill it has gained stable weight, then it is weighed. The originality of this method is composed by the fact that as alkaline mean is being used ammonia in a form of dry gas, which is transmited constantly, while in opposite direction is being distilled, constantly, pure ether. So, in this way, the total alkaloid is found in the socket and the acid, with which it was initially united, remains in the apparutus, in an insoluble form, into ether of ammoniacal salt.
    • Παρουσιάζεται μία μέθοδος ταυτόχρονης ανάλυσης οξέος και βάσης αλάτων κινίνης με την βοήθεια εκχολιστικής συσκευής η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούμενη μελέτη. Σύμφωαν με τη νέα μέθοδο το άλας της κινίνης αποσυντίθενται, όπως συνηθίζεται, με τη βοήθεια αλκοολικής ένωσης. Η βάση που απελευθερώνεται, διαλυόμενη σε κατάλληλο οργανικό διαλύτη, μετά την εξάτμιση του διαλύτη και αφού έχει ξεραθεί μέχρι να αποκτήσει σταθερό βάρος, μετά ζυγίζεται. Η πρωτοτυπία της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι ως αλκαλικό μέσο χρησιμοποιείται αμμωνία σε μορφή ξηρού αερίου, η οποία διαβιβάζεται συνεχώς ενώ σε αντίθετη φορά αποστάζει συνεχώς καθαρός αιθέρας. Ετσι κατ' αυτό τον τρόπο, το σύνολο του αλκαλοειδούς βρίσκεται στην υποδοχή και το οξύ με το οποίο ήταν αρχικά ενωμένο, παραμένει στον εκχυλιστήρα με αδιάλυτη μορφή μέσα σε αιθέρα αμμωνιακού άλατος.