1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ρουσσόπουλος Ν Χ
  5. 1931
  6. 391-393
    • In this study is aimed the demonstration of the allegation that the relation between e' B and sugar in must is commensurate with the relation that exists between the solid substances of exctracts and the sugar content of the dry currant. Particularly, took place analyses in 73 samples of marketable currant, of crop 1930, of all the raisin-producing districts. This study aims to the determination of the aforementioned relation on the basis of statistical methods and of the determination of the factor of correlation, with the help of the method of Bravais.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια απόδειξης του ισχυρισμού ότι η σχέση μεταξύ Βe και σακχάρου στα γλεύκη, είναι ανάλογη με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των στέρεων εκχυλιστικών ουσιών και της σε σάκχαρο περιεκτικότηταςτης ξηρής κορινθιακής σταφίδας. Συγκεκριμένα, έγιναν αναλύσεις σε 73 δείγματα εμπορεύσιμης σταφίδας, εσοδείας 1930, από όλες τις σταφιδοπαραγωγούς περιφέρειες. Η μελέτη αποσκοπεί στον καθορισμό της σχέσης που προαναφέρθηκε βάσει στατιστικών μεθόδων και του προσδιορισμού του συντελεστή συσχέτισης με την βοήθεια της μεθόδου Bravais.