ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΘΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΛΙΟΥ ΕΠΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ ΟΞΥΡΡΙΖΩΝ. ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΥΔΡΙΤΩΝ

ABOUT THE INFLUENCE OF PYRO-SULPHUROUS POTASSIUM ON SCENTED CHLORIDE ACID-ROOTS. NEW WAY OF MAKING SCENTED ANYDRITES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαζόπουλος Ι
  5. 1931
  6. 347-353
    • In this study is presented a new method of making scented anydrites, from the heating of one molecule of scented chloride acid-roots woth one molecule of tertiary base disolved in benzolio and pyrosulphurous potassium in abundance.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μέθοδος παρασκευής αρωματικών ανυδριτών, από τη θέρμανση ενός μορίου αρωματικής χλωριούχου οξύρριζας με ένα μόριο τριτοταγούς βάσης διαλυμένης σε βενζόλιο και περίσσεια πυροθειώδους καλίου. Οι παρασκευαζόμενοι ανυδρίτες του ορθο-τολονολικού, του μετα-τολονολικού, του παρα-τολονολικού, του 4-μεθοξυβενζοϊκού, του 4-βρωμιοβενζοϊκού, του μετα-νιτροβενζοϊκού, του παρα-βενζοϊκού, του παρα-νιτροβενζοϊκού, του κινναμωμικού του β-ναφθοϊκού και του φθαλικού οξέος. Για κάθε ένα παρασκευαζόμενο ανυδρίτη υπολογίζεται χωριστά απόδοση παρουσία πυριδίνης, διμεθυλανιλίνης και κινολίνης αντίστοιχα.