ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΛΥΚΙΑΣ

AN INSCRIPTION FROM LYCKIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Wilhelm Adolf
  5. 1931
  6. 319-334
    • This study refers to the analysis of the inscription which is attributed to Stephan of Byzantium. This inscription was once inscribed on the base of the statue of Neoptolemos Pisidon who was honoured by the town of Tloeon's for his victory against Galatiaus and two nations from these that existed in Macedonia.
    • Με την μελέτη αυτή αναφέρεται στην ανάλυση επιγράμματος το οποίο αποδίδεται στον Στέφανο του Βυζαντίου. Το επίγραμμα αυτό ήταν κάποτε αναγεγραμμένο στη βάση του αγάλματος του Νεοπτόλεμου του Πισίδου ο οποίος είχε τιμηθεί από την πόλη των Τλωέων για τη νίκη του κατά των γαλατών και δύο εθνών από αυτά που υπήρχαν στη Μακεδονία.