ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

ABOUT THE PARTITION OF BISHOPRIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1931
  6. 306-309
    • The study is referred to the partition of bishopric which is an out of the Authority in charge ? according to it the ecclesiastical prefecture is divided in two or more bishoprics. Moreover, the reasons according to which are made the partitions of bishops, are reported.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη διαίρεση των επισκοπών, η οποία είναι πράξη της αρμόδιας αρχής, με την οποία η εκκλησιαστική επαρχία χωρίζεται σε δύο ή περισσότερες επισκοπές. Αναφέρονται δε οι λόγοι για τους οποίους γίνονται διαιρέσεις των επισκοπών.