1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1931
  6. 303-306
    • This study is referred to the related with the election of archbishops of the autocephalous archdiosece A' Justinian of Achrides since the 17nth century.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στα σχετιζόμενα με την εκλογή των αρχιεπισκόπων της αυτοκέφαλης αρχιεπισκοπής Α΄ Ιουστινιανής Αχριδών από τον 17ο αιώνα.