1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1931
  6. 278-281
    • In this study are reported the reasons which, according to the ecclesiastical courts are equal for the divorce proceedings. Such reasons are : the physical suffering or disease and all these reasons which were formulated at times by Patriarchatic Synods and Ecclesiastical Courts.
    • Στη μελέτη αυτή αναφέρονται οι λόγοι οι οποίοι, κατά τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, είναι ικανοί για έκδοση διαζυγίου. Τέτοιοι λόγοι είναι το σωματικό πάθος ή νόσος και όλοι οι λόγοι που διατυπώθηκαν κατά καιρούς από πατριαρχικές συνόδους και εκκλησιαστικά δικαστήρια.