ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ANTISEISMIC RESIDENCES DURING THE GREEK ANTIQUITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1931
  6. 246-247
    • The study is referred to one transformed way of building, that is the construction of antiseismic residences as it is suggested by Stravon , for the prevention of damages which originate from the dangers of earth.
    • Η μελέτη αναφέρεται σε ένα μεταβεβλημένο τρόπο οικοδόμησης δηλαδή στην κατασκευή αντισεισμικών οικημάτων, όπως προτείνει ο Στράβων, για τηνη αποτροπή ζημιών από τους κινδύνους της γης.