ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΑΤΛΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ABOUT THE NECESSITY OF A LINGUAL ATLAS OF THE MODERN GREEK LANGUAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Meillet A. | Meillet A.
  5. 1931
  6. 229-229
    • This study is referred to the necessity of determinig the way for the collection of matterial, in the purpose of composing a lingual Atlas of the modern greek language.
    • Στη μελέτη αυτή αναφέρεται η ανάγκη καθορισμού τρόπου για τη συλλογή υλικού με ανικειμενικό σκοπό τη σύνταξη γλωσσικού άτλαντος της νέας ελληνικής γλώσσας.