ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΟΡΕΑΣ

ONCE AGAIN ABOUT THE NAME MOREAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Chatzidakis G. | Χατζηδάκης Γ Ν
  5. 1931
  6. 219-226
    • The etymology of the place-name "Moreas" is studied once again. Firstly, this place-name was attributed to the fact that during the previous century, in an area of Peloponnese, particularly Achaia and Helia, was cultivated the silk, so consequently there were a lot of mulberry trees ? and because of this reason the south Peloponnese was named, these years, "Morias". Later, were made efforts in order the origin of the name "Moreas" to be attributed to Slavonic sources, but finally the study concluded that the origin of this name is grede.
    • Μελετάται η ετυμολογία του τοπωνυμίου "Μορέας". Αρχικά το τοπωνύμιο αυτό αποδόθηκε στο γεγονός ότι στα μέσα του προηγούμενου αιώνα σε περιοχή της Πελοποννήσου, ιδίως στην Αχαϊα και την Ηλεία, καλλιεργείτο το μετάξι, άρα υπήρχαν πολλές μουριές (μορέας) και γι αυτόν ακριβώς τον λόγο η δυτική Πελοπόννησος ονομαζόταν τα χρόνια εκείνα "Μοριάς". Αργότερα έγιναν προσπάθειες να αποδοθεί η καταγωγή του ονόματος "Μορέας" σε σλαβική πηγή, αλλά τελικά η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καταγωγή του ονόματος αυτού είναι ελληνική.