1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Konstantakatos G.E. | Λιβιεράτος Σ Γ | Βαλλιάνος Μ Σ | Κωνσταντακάτος Γ.Ε.
  5. 1931
  6. 174-176
    • In this study, there are presented the results of an experiment for the diagnosis of the dormant malaria. In particular, it was made a solution from the custess of cuttlifish, which was preserved for a month in refrigerator, where per two days was agitated. During the reaction, the solution was watered down with distilled water in order to be distinguished the blue complexion and following the execution was made through the method Henry. From the experiment arose that the solution of the cuttlefish's ink has better or at least equal antigenic virtues, as concerns the reaction of curdling - Henry's reaction for those who suffer from malaria.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πειράματος για τη διάγνωση της λανθάνουσας ελονοσίας. Συγκεκριμένα παρασκευάστηκε εναιώρημα από θηλάκια μελανοφόρας σουπιάς το οποίο διατηρήθηκε για ένα μήνα σε ψυγείο, όπου ανα διήμερο το ανατάρασαν. Κατά την αντίδραση αραιώθηκε το εναιώρημα με απεσταγμένο νερό, έτσι ώστε να διακρίνεται η μελανή χροιά και στη συνέχεια η εκτέλεση έγινε κατά την μέθοδο Henry. Από το πείραμα προέκυψε ότι το εναιώρημα του μελανιού της σουπιάς έχει καλύτερες ή τουλάχιστον ίσες αντιγονικές ιδιότητες όσον αφορά την αντίδραση της κροκυδώσεως-αντίδραση του Henry- για τους πάσχοντες από ελονοσία.