ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΑΡΓΥΡΙΩΔΟΡΟΔΑΝΙΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

THE FIRST SILVERIODONIC COMPOSITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1931
  6. 164-174
    • In the present study is made an effort in order to be proved, through a succession of experiments, that the iodine silver is able to produce mixed sulphur-cyanogenic cintributions, provided that their reactions will take place in proper organic means.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια να αποδειχθεί ότι μέσα από μια σειρά πειραμάτων ο ιωδιούχος άργυρος είναι ικανός να παράσχει μικτές θειοκυανιούχες συμβολές, αρκεί οι αντιδράσεις τους να γίνουν σε κατάλληλο οργανικό μέσο.