ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ

NEW TYPE OF GEOMETRIC RESIDENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1931
  6. 163-164
    • The observations on saved parts of an earthen little house of 750 b.c. at Ireo of Argos are studied in the present announcement. On the basis of observations is derived a new type of house of the geometrical period, with a two-column extension, second floor, high roof and balcong at the extension.
    • Μελετώνατι παρατηρήσεις που έγιναν σε σωζόμενα τεμάχια πήλινου οικείου του 750 π.χ. στο Ήραιο του Άργους. Βάσει των παρατηρήσεων παράγεται νέος τύπος οικίας της γεωμετρικής περιόδου, με δίστυλη πρόσταση και δεύτερο όροφο με ψηλή στέγη και εξώστη στην πρόσταση.