ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΥΡΩΘΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΛΙΟΥ ΕΠΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΕΝΖΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΡΙΤΟΤΑΓΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ABOUT THE INFLUENCE OF PYRO-SULPHUROUS POTASSIUM ON THE CHLORIC BENZOLIUM IN THE PRESENCE OF THREE-CLASS BASIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαζόπουλος Ι
  5. 1931
  6. 154-162
    • This study is referred to the influence of the pyro-sulphurous potassium on the chloric benzolium in the presence of three-class basis. Firstly it is reported the theoretical part and following the experimental which is divided : a) To the influence of pyro-sulphurous potassium on the chloric benzolium, in the presence of pyridine, dimethylaniline and kinoline. b) To comparative experiments for the making of anydrite of the benzoic acid, with the exclusion of water and in the presence of pyridine, dimethylaniline and kinoline. c) To the influence of the sodium carbonate or sulphurous natrium on chloric benzolium in the presence of pyridine d) To the influence of pyro-sulphurous potassium on chloric benzolium without the presence of a tertiary base.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην επίδραση του πυροθειώδους καλίου σε χλωριούχο βενζόλιο με παρουσία τριτοταγών βάσεων. Αρχικά αναφέρεται το θεωρητικό μέρος και στη συνέχεια το πειραματικό που χωρίζεται : α) Στην επίδραση πυροθειώδους καλίου σε χλωριούχο βενζόλιο, με παρουσία πυριδίνης, διμεθυλανιλίνης και κινολίνης. β) Σε συγκριτικά πειράματα παρασκευής ανυδρίτη του βενζοϊκού οξέος με αποκλεισμό ύδατος και με παρουσία πυριδίνης, διμεθυλανιλίνης και κινολίνης. γ) Επίδραση ανθρακικού νατρίου ή θειώδους νατρίου σε χλωριούχο βενζόλιο, με παρουσία πυριδίνης. δ) Επίδραση πυροθειώδους καλίου σε χλωριούχο βενζόλιο, χωρίς την παρουσία τριτογενούς βάσης.