ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΡΓΙΛΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΟΝΟΣΘΕΝΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΟΙΦΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ABOUT THE INFLUENCE OF THE CHLORIC ALUMINIUM ON THE MONOVALENT ALCOHOLS OF THE ALEFATIC RANGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπέτσης Σ
  5. 1931
  6. 148-153
    • In the present study are described the results of researches which regard the influence of the chloric aluminium on the monovalent alcohols of the alefatic range-methylic, ethylic and isoboutylic as well on the regular propylic and isoamylic. From this influence are produced compositions with addition which once they are heated give products of partial substitution of chloride and chloric aluminium.
    • Στην μελέτη αυτή περιγράφονται τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν την επίδραση του χλωριούχου αργιλλίου στα μονοσθενή πνεύματα της αλοιφατικής σειράς-μεθυλικό, αιθυλικό και ισοβουτυλικό καθώς και στο καν. προπυλικό και ισομυλικό. Από την επίδραση αυτή παράγονται ενώσεις με προσθήκη και οι οποίες αν θερμανθούν δίνουν προϊόντα μερικής αντικατάστασης του χλωρίου του χλωριούχου αργυλίου από αλκυλοξύλιο.