ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ. ΕΥΦΥΪΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ

EXPERIMENTAL MNEMONIC RESEARCHES . FOURTH PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. INTELLIGENCE AND MEMORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1931
  6. 133-144
    • This study aims to the determination whether there is a coherence between intelligence and memory, that is whether these mental functions are linked in such way so as the development of the one to follow symmetricaly the other. For the demands of this study a research was carried out among 478 students from which arose the following: 1) There is no symmetric coherence between intelligence and memory. Only at the half of the cases, at different grades of intelligence follows respectively the memory, logical or mechanical. 2) Only at the older ages the coherence of superior intelligence and of logical memory, is greater. Finally, from the 478 persons, only the three of superior intelligence had too porr memory and four of them with mnemonic had inferior intelligence.
    • Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στο να καθορίσει εάν υπάρχει συνάφεια μεταξύ ευφυϊας και μνήμης, δηλ. εάν αυτές οι πνευματικές λειτουργίες συνδέονται έτσι ώστε η ανάπτυξη της μίας να ακολουθεί συμμετρικά την άλλη. Για τις ανάγκες της μελέτης διεξήχθει έρευνα σε 478 μαθητές από την οποία προέκυψε : 1) δεν υπάρχει συμμετρική συνάφεια μεταξύ ευφυϊας και μνήμης μόνο στις μισές περιπτώσεις, στους διάφορους βαθμούς ευφυϊας ακολουθεί αντίλογα μνήμη, λογική ή μηχανική. 2) μόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες η συνάφεια ανώτατης ευφυϊας και λογικής μνήμης είναι μεγαλύτερη. Τέλος, από τα 478 άτομα μόνο τα 3 που ήταν ανώτατης ευφυϊας είχαν πολύ ασθενή μνήμη και 4 με μνημονικότητα είχαν πολύ κατώτερη ευφυϊα.