1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νίδερ Δ
  5. 1931
  6. 130-132
    • The electric current when passes through electrolyte, produces magnetic phenomena, equivalent to these which are produced when the electric current flows through metallic conductor, that is it inclines when the magnetic field influences the run of the current. The present study refers to the influence of the magnetic field on the electrolytic current with the help of an apparatus which is presented also.
    • Το ηλεκτρικό ρεύμα όταν διέρχεται από ηλεκτρολύτη παράγει μαγνητικά φαινόμενα ανάλογα με αυτά που παράγονται όταν ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει μεταλλικό αγωγό, δηλαδή αποκλίνει όταν μαγνητικό πεδίο επιδράσει στην διαδρομή του ρέυματος.Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην επίδραση μαγνητικού πεδίου σε ηλεκτρολυτικό ρεύμα με τη βοήθεια συσκευής η οποία και παρουσιάζεται.