ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΕΠΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ, ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ

THE INFLUENCE OF CYANIC POTASSIUM OF ARSENIC, ANTIMONY AND PEWTER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δαλιέτος Ι
  5. 1931
  6. 92-96
    • It is studied the influence of cyanic potassium on the salts of arsenic, antimony and pewter. Particularly, the results of five experiments are presented. In the first experiment is explored the influence of cyanic potassium on the salts of two-trengthen potassium. Following, it is studied the influence of the cyanic potassium on salts of three-strengthen autimony and arsenicoid. In the rest of the experiments is examined the influence of the cyanic potassium and pyridine on the salts of pewter and autimony. Finally, the results of the experiments that concern the influence of urotropine and cyanic potassium on salts of pewter are cited too.
    • Μελετάται η επίδραση του κυανικού καλίου στα άλατα του αρσενικού, του αντιμονίου και κασσιτέρου. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πέντε πειραμάτων. Στο πρώτο πείραμα ερευνάται η επίδραση του κυανικού καλίου στα άλατα δισθενούς κασσίτερου. Στη συνέχεια μελετάται η επίδραση του κυανικού καλλίου σε άλατα τρισθενούς αντιμονίου και σε αρσενιμώδη. Στα υπόλοιπα πειράματα ερευνάται η επίδραση του κυανικού καλλίου και της πυριδίνης σε άλατα κασσίτερου και αντιμονίου. Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα πειραμάτων που αφορούν την επίδραση της ουροτροπίνης και κυανικού καλλίου σε άλατα κασσιτέρου.