ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΦΛΩΡΙΝΗ

EXCAVATIONS AT FLORINA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1931
  6. 91-92
    • This study is referred to the results of experimental excavations which were carried out in the summer of 1930, at a place next to Florina. During the excavations, was found a town, which is consisted of 5 successive levels. The town as it arose by the findings was burnt down in the a΄ century b.c.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στα αποτελέσματα πειραματικών ανασκαφών, που έγιναν το καλοκαίρι του 1930, σε τόπο παραπλεύρως της Φλώρινας. Κατά τις ανασκαφές βρέθηκε πόλη η οποία αποτελείται από 5 επάλληλα επίπεδα η οποία, όπως προκύπτει από τα ευρήματα, πυρπολήθηκε τον α΄ αιώνα π.χ.