ΑΡΧΑΙΟΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΝ ΕΝ ΒΛΑΣΤΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ANCIENT MINE AT VLASTI OF WESTERN MACEDONIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1931
  6. 83-87
    • Study concerning one mine which was discovered in the large village Vlasti, which is located in a valley of 1200m height, to the south of Florina. This mine belongs to times even older than the Byzantines. The aforementioned view is certified by the size of the crucibles which are smaller than these, that a big state, such the Byzantine weeds, as well as by the place that is out of the way and mountainous. From the study arose that the mine operated the years when Macedonia was divided in small tiny states before their subjugation to the dynasty of Argos Orestiko, from 700 b.c. up to the 5th century b.c. Instead of the historical retrospection, there are also cited the results of the analysis of minerals and cinder, samples which were taken from the mine where arose that it is about for magnetic iron whose furnacing happened in a defective way and from the cinder's composition was proved that it was emauated by this mineral.
    • Μελέτη ενός μεταλλείου που ανακαλύφθηκε στην κωμόπολη Βλάστη, η οποία βρίσκεται σε κοιλάδα ύψους 1200m. νότια της Φλώρινας. Το μεταλλείο αυτό ανήκει σε πολύ παλαιούς χρόνους, προ των βυζαντινών, άποψη η οποία πιστοποιείται και από το μέγεθος των χοανών οι οποίες είναι μικρότερες από αυτές που έχει ανάγκη ένα μεγάλο κράτος όπως το βυζαντινό καθώς και από τον τόπο, ο οποίος είναι απόκεντρος και ορεινός. Από την μελέτη προκύπτει ότι το μεταλλείο λειτούργησε τα χρόνια που η Μακεδονία ήταν χωρισμένη σε μικρά κρατίδια, πρίν η δυναστεία του ΄Αργους Ορεστικού τα υποτάξει, από το 700 πχ. έως και τον 5ο αιώνα π.χ. Εκτός της ιστορικής αναδρομής παρουσιάζονται αποτελέσματα ανάλυσης μεταλλευμάτων και σκουριάς από δείγματα που λήφθηκαν από το μεταλλείο, όπου προκύπτει ότι πρόκειται για μαγνητικό σίδηρο του οποίου η εκκαμίνευση γινόταν κατά τρόπο ατελή και η σύνθεση της σκουριάς αποδεικνύει ότι προήλθε από αυτό το μετάλλευμα.