ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. Ι. Η ΔΙΑΤΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΞ

THE PROBLEMS OF THE BYZANTINE MUSIC AND THE COTEMPORARY RESEARCHES. I. THE DIATONIC SCALE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαδημητρίου, Κ. Δ.
  5. 1931
  6. 53-59
    • A report which refers to the study of K. Maltezos entitled "for the diatonic scales of the greek religious music". In particular, there are cited observations as regards the inconsistencies of the theoretical of Chrysanthos, which derive from mistakes in calculation which are also acknowledged by the committee of 1881 and mr. K. Maltezos in his work too, concluding that they don't compose secure grounds for the hypothesis of the dualism of the diatonic scale. Finally, the second part of the study concerns the evidence of the historian Fetis for the existence of two diatonic scales in the Persian /Turkish music and earlier views are cited also.
    • Αναφέρεται σε μελέτη του Κ. Μαλτέζου με τίτλο "Επί των διατονικών κλιμάκων της ελλ. εκκλησιαστικής μουσικής". Συγκεκριμένα, παρατίθενται παρατηρήσεις όσον αφορά τις αντιφάσεις του θεωρητικού του Χρύσανθου, που προέρχονται από λάθη υπολογισμού, τα οποία αναγνωρίζονται και η επιτροπή του 1881 και ο κ. Κ. Μαλτέζος στην εργασία του, καταλήγοντας ότι δεν αποτελούν ασφαλές έρεισμα για την υπόθεση του δυασμού της διατονικής κλίμακας. Τέλος, το δεύτερο μέρος της μελέτης αφορά την μαρτυρία του ιστορικού Fetis για την ύπαρξη δύο διατονικών κλίμακων στην περσοτουρκική μουσική όπου αντιπαρατίθενται νεότερες απόψεις.