ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ

AN UNPUBLISHED INTERPRETATION OF THE APOCALYPSE BY KYRILLOS LAVRIOTE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δυοβουνιώτης Κ
  5. 1931
  6. 36-53
    • The present announcement refers to the study of the scripted interpetation of Apocalypse, by Kyrillos Lavriote. The manuscript is comprised by eight volumes which are consisted of 331 copybooks and about 5.000 pages. Moreover, Kyrillos with this interpetation of the Apocalypse, laces into Papals and Lutherau/Calvinists. Finally, facts that concern the greek revolution are mentioned too.
    • Αναφέρεται στη μελέτη της χειρόγραφης ερμηνείας του Κυρίλλου Λαυριώτου της Αποκάλυψης. Το χειρόγραφο αποτελείται από οκτώ τόμους, οι οποίοι αποτελούνται από 331 τετράδια και 5.000 περίπου σελίδες. Επίσης, ο Κύριλλος με την ερμηνεία της Αποκάλυψης επιτίθενται στους Παπικούς και στους Λουθηροκαλβίνους και αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία αφορούν την ελληνική επανάσταση.