ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ Μ. ΛΙΒΑΔΑ, P. TERMIER ΚΑΙ C. DOELTER

ANNOUNCEMENT OF DEATHS OF THE ACADEMICIANS M. LIVADAS, P. TERMIER AND C. DOELTER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954) | Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935)
  5. 1931
  6. 33-35
    • Curriculum vitae and scientific activity of the ceased academicians, Livadas, Termier and Doelter.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα των αποβιωσάντων ακαδημαϊκών, Λιβαδά, Termier και Doelter.