1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Critikos N. | Κρητικός Ν Α
  5. 1931
  6. 29-32
    • Description of seismic data of the area of Corinthos relevant to the earthquake of the January 4th, 1931.
    • Περιγραφή σεισμικών δεδομένων της περιοχής Κορίνθου σχετικών με τον σεισμό της 4ης Ιανουαρίου 1931.