Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΙΤΟΣ ΛΙΒΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΥ

POLYVIOS AND TITOS LIVIOS FOR THE POSITION OF THE SANCTUARY OF MACEDONIAN DION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1931
  6. 4-9
    • This study is referred to the sauctuary of Macedonian Dion. Particularly, there are presented the views of Polyvios and Titos Livios as regards the position of the sauctuary. According to Polyvios the sauctuary is located inside the town and Livios, on the other hand, supported the view that it is located outside the town. Following, these views are analyzed and cited also. From the analysis arose that Livios point of view is the right one.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο ιερό του μακεδονικού δίου. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι απόψεις του Πολύβιου και του Τίτου Λίβιου όσον αφορά την θέση του Ιερού. Κατά τον Πολύβιο το ιερό βρίσκεται εντός της πόλης ενώ ο Λίβιος το τοποθετεί εκτός της πόλης. Στη συνέχεια αναλύει και παρατίθενται και αναλύονται αυτές οι απόψεις. Από την ανάλυση προκύπτει ότι από τις δύο απόψεις, η σωστή είναι αυτή του Λίβιου.