ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. Δ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN DEMETRIUS BALANOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1931
  6. 86-107
    • Curriculum vitae and scientific activity of the new academician mr. Balanos. In the following he gives a lecture dealing with the aggressiveness of christianity to the ancient greek civilization.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Δ. Μπαλάνου. Ακολουθεί ομιλία του με αντικείμενο την εχθρότητα που έδειξε ο χριστιανισμός προς τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.