ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΗ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN MR. GEORGE BALLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1931
  6. 73-85
    • Reception of the new academician mr. G. Balis. His curriculum vitae and his scientific activities are presented. At the end, the new academician gives a lecture under the title " Contess of Justice to the Morality".
    • Υποδοχή του νέου ακαδημαϊκού κ. Γ. Μπαλή. Παρουσιάζονται τα βιογραφικά του στοιχεία και η επιστημονική του δραστηριότητα. Στην συνέχεια ομιλεί ο νέος ακαδημαϊκός με θέμα "Η απολογία του δικαίου προς την ηθική".