ΑΛΑΤΑ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΝΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΑΙ ΔΙ' ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗ ΜΙΓΝΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘ' ΥΔΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

ALKALOIDS SALTS TOGETHER WITH ACID COLOURS LIKE SPECIFIC INDICATORS FOR ACID METRIC ANALYSIS IN PRESENCE NON BLENDED WITH WATER ORGANIC DISSOLVENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Θώμης Γ.Ν.
  5. 1943
  6. 331-337
    • The continuation of a study which deals with the behaviour of indicators in presence of organic dissolvents they do not disolve in water.
    • Συνέχεια μελέτης που αφορά την συμπεριφορά δεικτών παρουσία οργανικών μη μιγνυομένων με νερό μεθ' ύδατος διαλυτών.