1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Θώμης Γ.Ν.
  5. 1943
  6. 331-337
    • The continuation of a study which deals with the behaviour of indicators in presence of organic dissolvents they do not disolve in water.
    • Συνέχεια μελέτης που αφορά την συμπεριφορά δεικτών παρουσία οργανικών μη μιγνυομένων με νερό μεθ' ύδατος διαλυτών.