1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στάθη Αικατερίνη | Στάθης Ελευθέριος Κ.
  5. 1943
  6. 323-330
    • It is described a new method, according to level, of the definition of selenium, which is based to the conversion of the selenium acid into red medal acid. From the experiments it is pointed out that the ascorbic acid is a perfect reagent for the detection and definition of the selenium.
    • Περιγράφεται νέα σταθμική μέθοδος προσδιορισμού του σεληνίου, η οποία στηρίζεται στην αναγωγή του σεληνιώδους οξέος, σε ερυθρό μεταλλικό σελήνιο. Από τα εκτελεσθέντα πειράματα προκύπτει, ότι το ασκορβινικό οξύ είναι άριστο αντιδραστήριο για την ανίχνευση και προσδιορισμό του σεληνίου.