ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΝΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑ ΠΛΩΤΙΝΩ

ELEMENTS OF THE ENTROPY LAW AND THE CAUSES BY THAT ELTERATION OF THE ENVIRONMENT AND EVOLUTION OF THE ZOIC SPECIES BY-PLATINOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παναγιώτου Π.Π
  5. 1943
  6. 267-273
    • In this study are cited parts from the "Enneades " of Plotinos, with the intention to point out the existence, in the Plotinic philosophy, many elements of the entropy law and its general caused alteration of the environment, from which origins the metamorphosis and evolution of the zoic species. It is pointed out that such elements have not been found from the up today analyses of philosophy of the great neo-platonic philosopher.
    • Στη μελέτη αυτή παρατίθενται τμήματα από τις "Εννεάδες" του Πλωτίνου, με σκοπό να υποδείξουν την ύπαρξη στην πλωτινική φιλοσοφία, πολλών στοιχείων της αρχής της εντροπίας και της γενικώτερης προκυπτούσας μεταβολής του περιβάλλοντος, από την οποία προκύπτει η μεταμόρφωσης και εξέλιξη των ζωϊκών ειδών. Διαπιστώνεται ότι τέτοια στοιχεία δεν έχουν βρεθεί από τις μέχρι σήμερα αναλύσεις της φιλοσοφίας του μεγάλου νεοπλατωνικού