ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ

RESEARCH OF THE COMPOSITION OF THE GREEK OLIVE OIL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλογερέας Σωκράτης
  5. 1943
  6. 260-265
    • It is known, that at least 40 different oily acids enter in different ways in the composition of the various oils and facts, of which the amount exceeds the number of 1400, with a result the analytic examination of oils and fats, to be difficult. From the mixed acids, is calculated the average molecular weight and from the indicator of iodine, is calculated the total degree of their non-saturation. This study is referred to the way of examination and separation of oily acids, wich was applied to 24 samples of olive-oil of different areas of the country. It is gathered that there isn't any characteristic difference in the composition of the oils of various areas of the country, in the accidentally taken samples. The only difference that exists, has to do coith the content of linseed oils acid, which is probably due to the way of collection of olives, mainly in Corfu.
    • Είναι γνωστό ότι τουλάχιστο 40 διαφορετικά λιπαρά οξέα υπεισέρχονται με διαφορετικούς τρόπους στη σύνθεση των διαφόρων λιπών κ΄ελαίων, των οποίων το πλήθος υπερβαίνει τα 1400, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η αναλυτική εξέταση των ελαίων κ΄λιπών .Από το βαθμό σαπωνοποίησης των ανάμικτων οξέων υπολογίζεται το μέσο μοριακό βάρος, από το δείκτη ιωδίου, υπολογίζεται ο ολικός βαθμός του μη κορεσμού τους. Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε τρόπο εξέτασης και χωρισμού των λιπαρών οξέων, η οποία εφαρμόσθηκε σε 24 δείγματα ελαιολάδου διαφόρων περιοχών της χώρας. Διαπιστώνεται δε, ότι δεν υπάρχει χαρακτηριστική διαφορά στην σύσταση των ελαίων των διαφόρων περιφερειών της χώρας, δια τυχαία λαμβανόμενα δείγματα. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ως προς την περιεκτικότητα εις λινελαϊκό οξύ, η οποία οφείλεται μάλλον, στον τρόπο της συλλογής των ελαιών, κυρίως στην Κέρκυρα.