ΤΟ ΑΣΚΟΡΒΙΝΙΚΟΝ ΟΞΥ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ C) ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΝ ΧΗΜΕΙΑΝ. ΙΙ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΕΛΗΝΙΟΥ

THE ASCORBIC (VITAMIN C) AS A REAGENT IN ANALYTICAL CHEMISTRY II DETECTION OF SELENIUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Στάθης Ε
  5. 1943
  6. 254-256
    • The application of the ascorbic acid, as analytical reagent is studied. It is described a new method of detection of selenium, which is based on selenium's acid conversion into red metal selenium. From these results comes out that this method is extremely sensitive.
    • Ερευνάται η εφαρμογή του ασκορβινικού οξέος, ως αναλυτικού αντιδραστηρίου. Περιγράφεται μία νέα μέθοδος ανίχνευσης του σεληνίου, η οποία στηρίζεται στην αναγωγή του σεληνιώδους οξέος σε ερυθρόν μεταλλικόν σελήνιον. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η μέθοδος αυτή είναι πολύ ευαίσθητη.