ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1943

NUTRICIONAL STUDIES OF WORKER'S FAMILIES IN ATHENS DURING THE PERIOD JANUARY - APRIL 1943 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1943
  6. 238-248
    • This study has great importance for the continuous observation of the situation of the greek people, from the aspect of nutrition. The conclusions are valuable for the period of transition immediately after the cessation of hostilities. A comparison is made between the nutrition before and after the second war. The final result is that the food distribution by the international red cross during the war was very helpful.
    • Η μελέτη αυτή έχει μεγάλη σημασία για την συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης του ελληνικού λαού από την άποψη της θρέψης. Τα συμπεράσματα είναι πολύτιμα για τη μεταβατική περίοδο αμέσως μετά την κατάπτωση των εχθροπραξιών. Μελετήθηκαν συνολικά 207 οικογένειες κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 1943. Από τις οικογένειες αυτές ήταν 87 εργατικές (κατηγορία Ι) 103 οικογένειες υπαλλήλων και μισθοδοσίας (κατηγορία ΙΙ) και 17 επαγγελματιών (κατηγορία ΙΙΙ). Στην έρευνα αυτή γίνεται σύγκριση των προσλαμβανομένων θρεπτικών ουσιών στις τρείς κατηγορίες σε σχέση με άλλες περιόδους και αποδεικνύεται ότι είναι σημαντική η επελθούσα βελτίωση από τις διανομές τροφίμων από το Διεθνής Ερυθρό Σταυρό.