ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ

UNPUBLISHED WORK OF THEOKLITOS FARMAKIDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1943
  6. 226-238
    • This study is referred to one of the most distinguished figures on modern greece, Theoklitos Farmakides, who had multifarious and fruitful action. He was actively involved in the national fight of 1821 and the administration of the free fatherland and the greek church. Manuscripts, many valuable notes, letters and documents with which is fulfilled the image for the life and action of that unforgettable man, have been found. These manuscripts have been cataloged in various classes, such as : polemical against papal church, polemical against Konstantinos Economos from economis, monographs related to the administration of church, manuscripts from university lectures , etc.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε μία από τις διαπρεπέστερες μορφές της νεώτερης Ελλάδος, τον Θεόκλητο Φαρμακίδη που είχε πολυσχιδή και καρποφόρα δράση. Αναμείχθηκε ενεργά στον εθνικό αγώνα του 1821 και στη διοίκηση της ελευθερωθείσας πατρίδας και της ελληνικής εκκλησίας. Βρέθηκαν χειρόγραφα του καθώς και πλήθος πολυτιμότατων σημειώσεων, επιστολών και εγγράφων με τα οποία ολοκληρώνεται η εικόνα για τον βίο και τη δράση του αείμνηστου αυτού άνδρα. Τα ανευρεθέντα χειρόγραφα είναι δυνατόν να καταταχθούν σε διάφορες τάξεις όπως : πολεμικά κατά της παπικής εκκλησίας, πολεμικά κατά Κωνσταντίνου Οικονόμου τον εξ Οικονόμων και των ομοφρόνων του, πραγματείες σχετικές με τη διοίκηση της εκκλησίας, χειρόγραφα πανεπιστημιακών παραδόσεων.