ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΕΥ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ABOUT THE DAYS WITHOUT RAIN AND THE PERIODS OF DRY SPELL IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1943
  6. 183-191
    • The number of days without rain in each month during the priod 1899-1938 is studied. Successine days without rain, which is a specific characteristic of the climate in Athens, when draughts appear, is also examined.
    • Μελετάται για την περίοδο 1899-1938, ο αριθμός των αναμήνα ημερών χωρίς βροχή στην περιοχή της Αθήνας. Ιδιαίτερα μελετάται ο αριθμός των ανα μήνα διαδοχικών ημερών χωρίς βροχή, που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του κλίματος της Αθήνας, όταν εμφανίζεται ξηρασία. Επίσης, υπολογίσθηκαν για κάθε έτος χωριστά, αριθμός ημερών με ύψος βροχής 0 mm, <1.0 mm, < 5.0 mm, < 10.0 mm και < 15.0 mm. - - -