ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΦΟΥ

HISTOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL FINDINGS FROM AUTOPSIES OF CASES OF ERUPTIVE TYPHUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Eleftheriou D.S. | Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael | Ελευθερίου Δ. Σ.
  5. 1943
  6. 171-183
    • Clinical cases of eruptive typhous cured in the hospital of infection deseases, are studied. Histological pieces of skin, pieces from different parts of the central nervous system and the main offsprings of the patients, there examined.
    • Μελετώνται οι κλινικές περιπτώσεις εξανθηματικού τύφου που παρακολούθησαν στο νοσοκομείον λοιμωδών νόσων. Εξητάσθηκαν ιστολογικά τεμάχια δέρματος, καθώς και τεμάχια από διάφορα μέρη του κεντρικού νευρικού συστήματος και των κυριώτερων σπλάχνων των ασθενών. Από τις εξετάσεις αυτές, αξιοσημείωτη φαίνεται η μεγάλη ανάπτυξη των χαρακτηριστικών οζίων, στο κεντρικό νευρικό σύστημα, σε αντίθεση με την τέλεια έλλειψη τους στα υπόλοιπα εξετασθέντα όργανα καθώς και η ανεύρεση σ' αυτά ενδοκυτταρικών σχηματισμών, που προσομοιάζουν μορφολογικά με ρικετσείες.