ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΟΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗ ΜΙΓΝΥΜΕΝΩΝ ΜΕΘ ΥΔΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

ON THE TRANSITIONS OF THE INDICATOR'S COMPLEX IN THE PRESENCE OF NON-MIXED WITH WATER ORGANIC DISSOLVERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Θώμης Γ.Ν.
  5. 1943
  6. 158-171
    • Chemical analysis where the change in the colour of indicatots in presence of organic dissolvents are studied.
    • Μελετώνται αφ' ενός μεν η επίδραση φησικοχημικών φαινομένων σε μη αναμεμιγμένο με νερό οργανικούς διαλύτες, στο στάδιο τιτλοποίησης παρουσία δυσδιάλυτων οργανικών βάσεων και οξέων, καθώς και των αλάτων τους με τη βοήθεια ισχυρών οξέων η αλκαλίων, αφετέρου περιγράφονται τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από σειρά πειραμάτων στη συμπεριφορά των κυριώτερων οξυμετρικών δεικτών έναντι των ιόντων υδρογόνου και υδροξύλιου σε υδροχλωροφορμικό και υδροαιθερικό περιβάλλον.