Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Θ΄ΚΑΙ Ι΄ΑΙΩΝΑ

THE POSITION OF THE AUTOCEPHALOUS CHURCH OF CYPROUS AGAINST THE ECUMENICAL PATRIARCIATE DURING THE 9TH AND THE 10TH CENTURY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονιδάρης Γερασ.Ι.
  5. 1943
  6. 135-146
    • A study of the independent church of Cyprous history during the 9th - 10th centuries a.d.
    • Η μελέτη αποβλέπει στην παρακολούθηση της τύχης της ανεξάρτητης κυπριακής εκκλησίας κατά τους επομένους αιώνες. Αντικείμενο δε της μελέτης αποτελεί και ένα άλλο μοναδικό για την περίπτωση που ερευνάται, κείμενο των χρόνων του αυτοκράτορα Τσιμισκή (969-976), το οποίο αναφέρεται επίσης στο μέγιστο κενό του αρχιεπισκόπου καταλόγου των βυζαντινών χρόνων, της χρονικής περιόδου 870-1100. Από τη μελέτη διαπιστώνεται ότι, εάν η Κύπρος επανερχόταν στους κόλπους της μητέρας Ελλάδος, θα ήταν δυνατό να γίνει τρόπος τυπικής διατήρησης του αυτοκέφαλου και των με αυτό συνδεομένων εθίμων, χωρίς βλάβη της επιβαλλόμενης εκκλησιαστικής ενότητας της Ελλάδος.