ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΗΛΕΚΤΡΑ ΔΙΑΠΙΔΥΤΗΡ

LABORATORY MICRO-AND MACROELECTRO-JETS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τζώνης Κ.
  5. 1943
  6. 122-124
    • It is analysed the phenomeno of osmosis, which was discovered by Graham since 1862, when he was making his experiments for the diffusion since then, the osmosis was studied by many researchers and its applications today in industry and laboratory are important.
    • Αναλύεται το φαινόμενο της διαπίδυσης που ανακαλύφθηκε από τον Graham από το 1862 όταν πραγματοποιούσε τα πειράματά του για τη διαχύση. Την διαπίδυση έκτοτε μελέτησαν πολλοί ερευνητές, οι δε εφαρμογές της σήμερα στη βιομηχανία και το εργαστήριο είναι σημαντικές. Για την επίτευξη της κατά το δυνατό μεγαλύτερη ταχύτητος διαπίδυσης κατεσκευάσθησαν διάφοροι τύποι διαπιδυτήρων, οι οποίοι και αναφέρονται. Τέλος, περιγράφεται η συσκευή του ηλεκτροδιαπιδυτήρα