ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ (1872-1943)

SCIENTIFIC MEMORY OF KONSTANTINOS DIOVOUNIOTIS (1872-1943) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Balanos Dimitrios
  5. 1943
  6. 63-87
    • On 6th May 1943, the Academy assembled in public, during which happened the scientific memorial service of the unforgettable Konstantinos Diovouniotis, regular member of the Academy in the class of ethics and political sciences. The work of the academic was analysed and characterised by the academic mr. Dimitrios S. Balanos.
    • Την 6η Μαϊου 1943, συνήλθεν η Ακαδημία εις δημόσιον συνεδρίαν, κατά την οποίαν εγένετο το επιστημονικόν μνημόσυνον του αειμνήστου Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτη, τακτικού μέλους της Ακαδημίας εις την τάξιν των ηθικών και των πολιτικών επιστημών, του οποίου το έργον ανέλυσε και εχαρακτήρισεν ο ακαδημαϊκός κ. Δημήτριος Σ. Μπαλάνος.