ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΝ C ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΛΑΓΡΑΝ

RESEARCH ON THE VITAMIN C BLOOD CONTENT AGAINST FOOD POVERTY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Lemos Adamantios | Vogiatzidou Laskarous | Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael | Λεμός Αδαμάντιος | Βογιατζίδου Λασκαρούς
  5. 1943
  6. 28-33
    • Researches and observations that have been made for the disease "food poverty" observed in Germany at the end of the second world war, as "swelling disease" or "sweling of poverty" are reported. Cases of Pellagra that were multiplied after the March of 1942 have been also cited. from the study of food proverty cases, that were observed in Athens, from October 1942, came up the conclusion that were cases of multi-hypovitamin tables with the results of the examinations of 57 persons, in the blood of who was examined vitamin c and who were suffering from simple food poverty are presented.
    • Αναφέρονται οι έρευνες και οι παρατηρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την νόσο "Τροφοπενία" η οποία παρατηρήθηκε στην Γερμανία κατά το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, ως "οιδηματική νόσος" ή "οίδημα της πείνης". Παρατηρήθηκαν δε και περιστατικά πελλάγρας που πολλαπλασιάστηκαν μετά τον Μάρτιο του 1942. Από τη μελέτη περιστατικών τροφοπενίας που παρατηρήθηκαν στην Αθήνα από τον Οκτώβριο του 1942, προέκυψε το συμπέρασμα ότι επρόκειτο για περιπτώσεις πολυ- υποβιταμίνωσης. Παρατίθενται πίνακες με τα αποτελέσματα εξετάσεων 57 ατόμων, στο αίμα των οποίων εξετάσθηκε η βιταμίνη C και οι οποίοι έπασχαν από απλή τροφοπενίαν ή τροφοπενία μαζί με πελλάγρα.