ΚΟΝΙΑΙ ΔΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΠΗΓΜΑΤΩΝ

PLASTERINGS MADE BY COLLOID WATER CONGEALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1943
  6. 8-28
    • Plasterings conning from magnesium congeals are studied. The mechanism of congealing as well as the influence of other ingretiens in it is also analysed.
    • Μελετώνται που λαμβάνονται από τη μαγνησιακή πηκτή καθώς και όλα τα άλλα που μέχρι σήμερα είναι γνωστά, παρουσιάζουν δε τη φάση της πήξης καθώς και εκείνη της σκλήρυνσης, οι οποίες παράγονται μέχρι ενός μέγιστου τελικού ορίου που εξαρτάται από τη φύση τους. Επίσης αναλύεται ο μηχανισμός της πήξης καθώς και η επίδραση σ' αυτήν άλλων υδροπηγμάτων.