ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ANNOUNCEMENT OF THE DEATH OF KOSTIS PALAMAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 1943
  5. 3-7
    • During the beginning of the session,the president announces the death of the regular member of the Academy of Athens, Kostis Palamas and praises his personality. Also, mr. Maltezos presents mr. Dimitrios Katsakis essay "Study about the error of the midday's circle inclination A. Syggros" wich was published of the observatory of Athens, and praises that.
    • Κατά την έναρξη της συνεδρίας ο πρόεδρος αγγελεί τον θάνατον του τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών Κωστή Παλαμά και εξαίρει την προσωπικότητά του. Ο κ. Κ. Μαλτέζος παρουσιάζει την εργασίαν του κ. Δημήτριου Κωτσάκη - "Μελέτη επι του σφάλματος κλίσεως του μεσημβρινού κύκλου Α. Συγγρού". η οποία εξεδόθη υπό του Αστεροσκοπείου Αθηνών, και επαινεί αυτήν.