ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΗ΄1943 ΤΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 1943

TABLE OF CONTENTS OF THE IK 1943 VOLUME OF THE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1943
  6. α-β
    • Detailed contents of the volume number 18 of the proceedings of the Academy of Athens. Speedies, reports, presentations books, announcements of deaths of academicians, foreign fellows and corresponding members, prizes, commendations, douations, elections of new members, etc. are included also.
    • Πίνακας περιεχομένων των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών. Περιέχονται λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, αναγγελίες θανάτων ακαδημαϊκών ξένων εταίρων και αντεπιστελόντων μελών, βραβεία, έπαινοι, δωρεές, εκλογές νέων μελών κλπ.