ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1980

REPORT OF ACTIVITIES OF THE GREEK INSTITUTE OF BYZANTINE AND POST-BYZANTINE STUDIES IN VENICE FOR THE YEAR 1980 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1980
  6. 494-523
    • Report of activities for the year 1980.
    • Λεπτομερής απολογισμός δραστηριοτήτων κατά το έτος 1980.