ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1980

RESEARCH CENTER FOR ASTRONOMY AND APPLIED MATHEMATICS CONCISE REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE YEAR 1980 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1980
  6. 482-486
    • Annual account of the activities and report on the proceedings of the year 1980.
    • Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων και αναφορά πεπραγμένων έτους 1980.