ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1980

CENTRE FOR THE RESEARCH OF THE MEDIEVAL AND MODERN HELLINISM CONCISE REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE YEAR 1980 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1980
  6. 467-475
    • Annual account of the activities and report on the proceedings of the year 1980.
    • Ετήσιος απολογισμός δραστηριότητων και αναφορά πεπραγμένων έτους 1980.