ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ANNOUNCEMENT OF THE PRESIDENT OF DEMOCRACY MR. K. KARAMANLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milonas George E | Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1980
  6. 357-357
    • Thanksfulls to the president of democracy mr. K. Karamanlis for his interest for the large civilized works of our country like excavations in Vergina renovation of Acropole and Alexander's the great excibition in the USA.
    • Ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή για το ενδιαφέρον του για τα μεγάλα πολιτιστικά έργα της χώρας όπως οι ανασκαφές στη Βεργίνα, η αναστήλωση της Ακρόπολης και η έκθεση του μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αμερική.